Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem konzultací, seminářů, online kurzů, audionahrávek a ebooků.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí a audionahrávky jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je:

Adéla Krčíková,
sídlem: Okružní 597, Kolín, 28002,
IČO: 72078588,
zapsaná v živnostenském rejstříku jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona se sídlem v obci Kolín.
Telefon: +420723038596,
email: adela@adelkr.cz.

Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 15 let.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn digitální předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích poskytovatele nebo uveřejněných na webových stránkách www.adelkr.cz

Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávání

Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře SimpleShop objednávky prostřednictvím webové stránky www.adelkr.cz. Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části. Nevyužitím objednané konzultace bez řádné omluvy s minimálním předstihem 48 hodin před začátkem konzultace vzniká objednateli právo na vrácení maximálně 50% ceny konzultace.

Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

Kupní cena, platba, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.adelkr..cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu či realizace konzultace.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

Platba: Bankovním převodem na základě poskytovatelem zaslané faktury s uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

Dodací podmínky produktů

Způsob dodání produktu

Při koupi e-booku, videa či audionahrávky bude digitální obsah ve formátu .docx, pdf (e-book), mp3 (audio) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na sdělenou emailovou adresu uvedenou v objednávce objednatelem.

Dodací lhůta

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na typu produktu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet poskytovatele. U rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Není-li uvedeno u kurzu, konzultace či videa jiné datum, se kterým je objednatel dopředu seznámen.

Náklady na dopravu

V případě objednání osobní konzultace s živým setkáním (nikoliv online formou) na místo určené objednatelem si poskytovatel účtuje dopravu ve výši 20,- Kč/km na cestu tam i zpět z místa aktuální provozovny uvedené na www.adelkr.cz. S ohledem na charakter ostatních produktů nevznikají poskytovateli náklady na dopravu.

Kontrola funkčnosti

Po dodání produktu je spotřebitel povinen co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost digitálního obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktovat poskytovatele za účelem provedení nápravy.

Digitální obsah (videokurz, audionahrávka, ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, aby spotřebitel měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .mp3, .pdf a další pro přehrávání video a audio souborů. V případě objednávky online konzultací nese objednatel odpovědnost za funkčnost internetového připojení a přístupu k některé z komunikačních aplikací (např. WhatsApp, Skype, Google Meet, Facebook).

Reklamace

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.adelkr.cz

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Uživatelský účet

Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje vyplněné v objednávce zpracovává poskytovatel podle podmínek zpracování osobních údajů.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.adelkr.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.